Czym jest Monitoringu Spółek Komunalnych (MSK)?

Monitoring Spółek Komunalnych jest działaniem z zakresu kontroli obywatelskiej o wymiarze ogólnopolskim.

Bierze w nim udział 21 obywateli i obywatelek, którzy zgłosili chęć przyjrzenia się tematowi spółek komunalnych i zostali wybrani w procesie rekrutacji spośród 150 zgłoszeń. Monitoring będzie prowadzony w 19 gminach z całej Polski – z pełną listą można zapoznać się w zakładce „Monitorowane gminy”.

Działania podejmowane w ramach Monitoringu Spółek Komunalnych służą poznaniu zasad funkcjonowania spółek komunalnych w monitorowanych gminach. Uczestnicy i uczestniczki monitoringu będą również analizować, jak przepisy prawne i regulacje wewnątrzgminne przekładają się na sposób działania spółek. Badanie obejmie cztery obszary: polityka gminy wobec spółek komunalnych, procedura doboru członków organów spółek, wynagradzanie członków organów spółek oraz przejrzystość działania spółek. Celem monitoringu jest doprowadzenie do jak największej przejrzystości działań gminy wobec spółek komunalnych, jak również działań podejmowanych przez same spółki. Skorzystają na tym mieszkańcy, którzy od uczestniczek i uczestników monitoringu zdobędą obiektywne informacje o zasadach i praktyce funkcjonowania spółek, a także dowiedzą się, jak rzetelnie kontrolować te działania. Korzyści odniosą również Urzędy Gmin, które będą mogły zdobyć wizerunek prowadzących przejrzystą politykę wobec spółek.

Zbieranie danych będzie trwało od stycznia do sierpnia 2015 roku. Dane zbierane w trakcie monitoringu będą przekazywane na bieżąco mieszkańcom gmin, a po zakończeniu tego etapu działania zostaną również opublikowane na stronie Monitoringu Spółek Komunalnych w zakładce „monitorowane gminy”. Uczestnicy podsumują zebrane informacje oraz przygotują rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian w badanym obszarze.

Realizacja monitoringu stanowi wyraz obywatelskiego zaangażowania jego uczestniczek i uczestników. Osoby prowadzące lokalny monitoring muszą kierować się zasadami obiektywności, jawności, rzetelności i dobra wspólnego, co zadeklarowały, podpisując Kartę zasad organizacji monitorujących administrację publiczną. Monitoring jest prowadzony na podstawie wytycznych przygotowanych przez Sieć obywatelską. Uczestnicy i uczestniczki monitoringu będą składali wnioski o informację publiczną, prosili o możliwość wywiadu z kluczowymi osobami związanymi z polityką gminy wobec spółek komunalnych, rozmawiali z radnymi oraz przedstawicielami spółek.

Monitoring koordynuje stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska w ramach prowadzonych działań edukacyjnych z zakresu kontroli obywatelskiej. Sieć Obywatelska jest niezależną, niedochodową i niezaangażowana politycznie organizacją pożytku publicznego. Od 12 lat działamy na rzecz upowszechnienia idei dobrego rządzenia. Uważamy, że idea ta jest związana z odpowiedzialną i otwartą władzą, a do jej realizacji potrzebna jest również aktywna postawa obywateli odpowiedzialnych za sprawy publiczne, zaangażowanych i świadomych swoich praw oraz obowiązków.

Na pytania związane z monitoringiem odpowiada koordynatorka działań ze strony Stowarzyszenia – Agnieszką Zdanowicz. Numer telefonu 22 844 73 55, adres email: agnieszka.zdanowicz@siecobywatelska.pl