Uprawnienia kontrolne radnych w stosunku do spółek komunalnych

Art. 18a. 1. ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Jest to ważne uprawnienie również z punktu widzenia kontroli spółek komunalnych. Radni, a w szczególności komisja rewizyjna, mają nie tylko prawo ale wręcz obowiązek kontroli działalności spółek, lecz o stosowne informacje i dokumenty zwracają się za pośrednictwem organu wykonawczego gminy. To od wójta radni mają obowiązek domagania się stosownych wyjaśnień. Radni nie mają prawa do bezpośredniego przeprowadzania kontroli w siedzibie spółki i żądania okazania określonych dokumentów przez zarząd spółki, natomiast do ich obowiązków należy interesowanie się działalnością poszczególnych spółek (wynikami ekonomicznymi, realizowanymi projektami, efektami działań, świadczonymi usługami, ich poziomem, konkurencyjnością i ceną itp.).

Zupełnie inaczej powyższy przepis interpretują władze Kielc. Przypomnijmy, że kontrolę wydatków w Koronie chciała przeprowadzić Komisja Rewizyjna Rady Miasta, ale prezydent Kielc Wojciech Lubawski stwierdził, że przepisy nie nadają jej takich uprawnień. Rada Nadzorcza może pokazać dokumenty zespołowi kontrolnemu składającemu się z radnych, ale nie może on być firmowany przez Komisję Rewizyjną. Kontrolę przeprowadziło więc dwóch radnych.

Radni w wyniku kontroli stwierdzili, że doszło do nieliczenia się z wydawaniem publicznych pieniędzy. Niestety ze szczegółami nie możemy się zapoznać – radni pozostawili przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki decyzję, czy protokół z kontroli zostanie upubliczniony.

O kontroli dowiedzieliśmy się z portalu: www.echodnia.eu

Z kolei w Olsztynie radna miasta wystosowała pismo do prezydenta o umożliwienie jej uczestnictwa w Zgromadzeniem Wspólników Spółki ZGOK. Właściciel ZGOK, czyli prezydent Olsztyna, ma wyrazić zgodę na współpracę spółki z olsztyńskim MPEC-em przy budowie spalarni śmieci, a więc sprawy bardzo ważnej dla mieszkańców miasta. Prezes spółki odmówił jednak radnej wstępu na Zgromadzenie. Czym się kierował, podejmując taką decyzję, można przeczytać na: www.debata.olsztyn.pl