Szczecińskie Watchdogi chcą zmian w spółkach komunalnych

Dorota Markiewicz, uczestniczka pierwszej edycji MSK, razem z grupą szczecińskich watchdogów postanowiła zająć się kwestią zatrudniania radnych w miejskich spółkach.

Najpierw wysłała do szczecińskich spółek, które zatrudniają radnych, pytania dotyczące tego, czy radni zatrudniani są na tworzone dla nich stanowiska, czy na takie, które już istniały oraz spytała o to, kto był wcześniej na nich zatrudniony, a jeśli to są nowe stanowiska, ilu kandydatów starało się o posadę i co zadecydowało o wybraniu na nią radnego (por. Jak to jest z zatrudnianiem radnych w miejskich spółkach).

Aby nie poprzestać na pytaniach, grupa ze Szczecina postanowiła zrobić kolejny krok  i skierować do prezydenta miasta Szczecin trzy wnioski w trybie kodeksu postępowania administracyjnego(art. 241-247):
– o przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich wytycznych dot. niezatrudniania radnych Rady Miasta w Szczecina w tych podmiotach (https://pl.scribd.com/…/Niezatrudnianie-Radnych-Prezydent-S…),
– przeprowadzenie kontroli w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o. w związku z brakiem udostępnienia szeregu informacji dot. pracy zatrudnionego w tej spółce miejskiej radnego (https://pl.scribd.com/…/Kontrola-w-Szczeci%C5%84skim-Fundus…),
– odwołanie z funkcji członków zarządu i rad nadzorczych szczecińskich spółek komunalnych oraz przeprowadzenia na te funkcje otwartych konkursów (https://pl.scribd.com/…/Konkursy-Zarz%C4%85dy-i-Rady-Nadzor…).

Watchdogi czekają na odpowiedź. Prezydent ma obowiązek odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (por. Wnioski do prezydenta miasta Szczecin).

O działaniach grupy ze Szczecina można przeczytać na profilu facebookowym Jawny Szczecin.