PRZEJRZYSTOŚĆ DZIAŁANIA SPÓŁEK

JBKJ

To ostatni etap – w dużej mierze stanowi podsumowanie dotychczas zdobytej w monitoringu wiedzy i doświadczeń. Ze względu na wszystkie opisane wyżej nieprawidłowości w sferze działania spółek komunalnych, warto działać na rzecz wprowadzania w spółkach zasad przejrzystości, które będą miały charakter zapobiegający ewentualnym nadużyciom, a także będą umożliwiać stałą kontrolę obywatelską nad zarządzaniem naszymi (publicznymi) pieniędzmi.

KBKJB

Pliki

SPÓŁKI WOBEC ZASAD DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

kjbkj

Formalnie niezależne spółki komunalne gospodarują mieniem publicznym i wykonują zadania publiczne. A jak mówi artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności […] jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Bardziej szczegółowe są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Artykuł 4, ustęp 1, punkt 5: obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Szerzej o stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej do m.in. spółek komunalnych pisze Krzysztof Izdebski (str. 17-24).

kjhk

Czy spółka ma stronę internetową i/lub BIP?

kjbkj

Komentarz opiekunów:

Spółka komunalna musi prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej (na podstawie art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej w nawiązaniu do art. 4) – jednak w związku z tym, że jego nieprowadzenie albo nieaktualizowanie nie rodzi w praktyce żadnych konsekwencji, wiele podmiotów zobowiązanych nie prowadzi BIP lub nie umieszcza na nim żadnych informacji.

Zarzuty wobec sposobu prowadzenia BIP przez spółki komunalne ma Najwyższa Izba Kontroli (NIK Delegatura w Katowicach LKA-4112-002-03/2014, str. 22)

kjbkj

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Sprawdź w internecie, czy spółka prowadzi stronę internetową i/lub BIP i opisz ich zawartość.

 

Czy spółka odpowiada na wnioski składane w trybie dostępu do informacji publicznej?

kjbkj

Komentarz opiekunów:

Jak było powyżej udowodnione, spółki podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej ze względu na gospodarowanie mieniem publicznym i wykonywanie zadań publicznych. Mają więc obowiązek udostępniać posiadane informacje publiczne na BIP lub w odpowiedzi na składane wnioski.

kjbkj

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Opisz swoje doświadczenia zdobyte podczas monitoringu.

 

Czy jest możliwość spotkania się z członkami zarządu spółki w celu przeprowadzenia wywiadu?

kjbkj

Komentarz opiekunów:

Zarząd spółki komunalnej musi być dostępny dla interesantów w wyznaczonych godzinach.

kjbkj

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Opisz swoje doświadczenia zdobyte podczas monitoringu.

 

 1. Czy spółka ma stronę internetową i/lub BIP?

 

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ma stronę internetową www.zim.com.pl

 

Do czasu rozpoczęcia monitoringu przycisk "BIP" na stronie zim.com.pl przekierowywał na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta ( http://bip.mikolow.eu/index.php/documents/document/81). Historia zmian wskazuje, że strona była aktualizowana po raz ostatni 23 stycznia 2012 roku. Strona zawiera podstawowe informacje o spółce - dane kontaktowe, opis struktury własności, informację o organach spółki i rodzaju prowadzonej działalności, ale nie jest na bieżąco aktualizowana. Przykładowo - dane dotyczące godzin urzędowania Spółki na tej stronie są nieaktualne. Od 1 czerwca 2015 roku obowiązują w spółce inne godziny urzędowania - link do zawiadomienia o zmianie (http://www.zim.com.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1280819765&art=1433139944) , które nie zostały uwzględnione na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W trakcie monitoringu, po pytaniu o przyczyny braku prowadzenia BIP-u (którego prowadzenie jest obowiązkiem ZIM Sp. z o.o) spółka zaczęła udostępniać informacje pod adresem http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1312  

 

Postępowanie ZIM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia BIP-u jest naruszeniem obowiązującego prawa, które nie dopuszcza prowadzenia zbiorczego BIP. Prawo stanowi natomiast wyraźnie, że strony takie prowadzone są w formie odrębnych stron www. Na dzień 13 kwietnia 2016 roku ZIM Sp. z o.o. nie prowadzi obowiązkowego dla tego podmiotu BIP.

 

Oceniając merytorycznie udostępnione informacje należy stwierdzić, że  brak jest np. informacji kontrolach prowadzonych w spółce oraz informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w jej posiadaniu i nieudostępnionych w BIP. Za niezrozumiały należy uznać brak udostępnienia podstawowych dokumentów o funkcjonowaniu spółki w postaci sprawozdań finansowych Spółki oraz opinii biegłego rewidenta.

Za zupełnie niezrozumiały, niezgodny z prawem i zaprzeczający idei prowadzenia BIP-u należy uznać sposób prowadzenia katalogu zamówień publicznych  na stronie gminnej (http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php? id=1384), w której odnośnik przekierowuje na stronę internetową www.zim.com.pl, gdzie udostępniane dokumenty nie zawierają ewidencji daty i godziny dodania/edycji/usunięcia danego pliku oraz oznaczenia osoby udostępniającej informację.

 

 1. Czy spółka odpowiada na wnioski składane w trybie dostępu do informacji publicznej?

 

Tak. Spółka odpowiada na wnioski, ale w niektórych przypadkach odmawia udzielenia informacji. Przykładowo: spółka nie udostępniła informacji o tekście jednolitym aktu założycielskiego, treści sprawozdań finansowych oraz informacji o podniesieniu kapitału zakładowego. Spółka odesłała mnie do uzyskania w/w informacji w sądzie w Katowicach. W tym zakresie sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko spółki i oddalił skargę na bezczynność prezes spółki.

W czasie monitoringu zdarzyła się sytuacja, w której Spółka, mimo prawnego obowiązku, nie wydawała decyzji odmownej przy utajnieniu części informacji w udostępnianych dokumentach. W odpowiedzi na pyt. 2 wniosku MSK/ZIM/07/2015 z 31 grudnia 2015 roku spółka utajniła niektóre elementy umów zlecenia nie wydając niezbędnej w tej sytuacji decyzji odmownej

Zdarzył się przypadek opóźnienia udzielenia informacji, przykładowo na wniosek z 29 października 2015 roku (Wnoszę o udostępnienie informacji na temat struktury i przyczyn strat wody oraz działań podejmowanych przez spółkę w celu ograniczenia wskaźnika strat wody) Spółka odpowiedziała 9 grudnia 2015 roku, przekraczając ustawowy czas na udzielenie informacji publicznej.

Część informacji spółka udostępniła (zmieniając swoje pierwotne stanowisko) dopiero po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tak było w przypadku ujawnienia informacji o imionach i nazwiskach kluczowych pracowników  (decyzja 8438/2015/D1/O uchylająca w części decyzję 7636/2015/D1) oraz  kwoty wynagrodzenia radcy prawnego, Pana Rafała Moczkowskiego. Spółka decyzją 351/2016/IP zmieniła swoją pierwotną decyzję 9959/2015/PZ, w której odmówiono udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia. Jako uzasadnienie podano fakt zawarcia klauzul poufności obejmujących wynagrodzenia zleceniobiorcy. W mojej ocenie zarząd spółki komunalnej, której 100% właścicielem jest gmina, powinien, biorąc pod uwagę fakt, iż gospodaruje mieniem publicznym, powstrzymywać się od zawierania klauzul poufności.

 

Rekomendacja: ZIM Sp. z o.o. powinna utworzyć i prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej. Wskazane byłoby umieszczenie w nim między innymi sprawozdań finansowych, rejestru zawieranych umów, informacji o zamówieniach publicznych, prowadzonych rekrutacjach. Dobrze byłoby umieścić w BIP również protokoły z posiedzeń organów ZIM Sp. o.o.

 

 1. Czy jest możliwość spotkania się z członkami zarządu spółki w celu przeprowadzenia wywiadu?

 

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nie odpowiedział na propozycję spotkania złożoną wraz  uwagami do Protokołu ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 13 maja 2015 roku. W propozycji spotkania zastrzeżono, że spotkanie będzie nagrywane (audio).

W odpowiedzi na próbę ustalenia możliwości spotkania  (Czy zarząd ZIM Sp.  z o.o. przyjmuje interesantów? Jeśli tak – proszę o wskazanie w jakich godzinach?) prezes Zarządu udzieliła następującej odpowiedzi: "(...) Zarząd w miarę możliwości niezwłocznie przyjmuje strony po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie dogodnego dla obu stron terminu".

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW SPÓŁEK

uyguy

Spółki komunalne są tworzone przez gminy. Tym samym gminy wnoszą do majątku spółek komunalnych pieniądze lub aport stanowiące środki publiczne, czyli nasze. A na tym często nie kończy się finansowanie spółek przez gminy, nazywane dokapitalizowywaniem. Dzieje się to także, a w zasadzie przede wszystkim, w sytuacjach, kiedy spółki generują straty. Może to oczywiście wynikać z prowadzenia przez spółki działalności w specyficznych sferach działania, które nie są bardzo dochodowe, jak chociażby transport publiczny, ale jak wskazują kontrole Najwyższej Izby Kontroli ma to również związek z prowadzeniem działań niegospodarnych. Straty finansowe spółek obciążają budżety gmin, dotykając w ten sposób mieszkańców podwójnie – z jednej strony ich pieniądze wpłacane do budżetu przekazywane są spółkom w formie dopłat w sp. z o.o., podniesienia kapitału w spółkach akcyjnych i sp. z o.o. oraz pośrednio w postaci poręczeń, gwarancji, z drugiej strony często muszą ponosić wyższe koszty usług komunalnych (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 5). A skala problemu nie jest mała – podczas kontroli NIK w województwie łódzkim na 36 zmonitorowanych spółek miejskich aż 18 poniosło straty finansowe w okresie 2010-2012 (str. 17). Zła sytuacja finansowa spółki może prowadzić do poważnych konsekwencji takich jak upadłość spółki, która z kolei może grozić gminie utratą określonych składników mienia, ważnych z punktu widzenia realizacji zadań samorządu terytorialnego (Zadłużenie spółek komunalnych może mieć wpływ na sytuację finansową samorządów). W związku z tym mamy prawo oczekiwać od spółek, że będą działały w sposób przejrzysty, abyśmy mogli kontrolować, jak zarządzają naszymi pieniędzmi.

Z powyższymi wnioskami zgadza się również Jerzy Stefanowicz w stanowisku wyrażonym podczas pracy nad ustawą o dostępie do informacji publicznej, wskazujące, że społeczeństwo, obywatel ma prawo wiedzieć, jak dysponuje się mieniem publicznym, kto nim zawiaduje, w jakim trybie są nakładane ciężary publiczne, jakie są tu powinności i pożytki.

Kolejnym powodem, dla którego powinniśmy nalegać na przejrzyste działania prowadzone przez spółki, jest zagrożenie korupcją, które nasila się na styku „grosza publicznego” z kapitałem prywatnym (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 20).

 

Czy jest dostęp do umów z kontrahentami?

hvhkgv

Komentarz opiekunów:

Jak było wskazane powyższej, spółki komunalne często generują straty. W takiej sytuacji warto przyglądać się wydatkom spółek – również tym mniejszym, związanym z zamawianiem usług. NIK w kontroli w województwie łódzkim stwierdził nieprawidłowości także w tym obszarze. Spółki ponosiły nieuzasadnione koszty związane np. z zakupami usług doradczych (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 5). Problem może stanowić również nieodpowiednie prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów – tak jak miało miejsce w jednej ze słupskich spółek, gdzie nie były sporządzane umowy na wykonanie pracy zleconej, ani dokumentowane ponoszone wydatki, co narażało interesy spółki na straty (NIK Delegatura w Gdańsku LGD-4101-020-03/2010, str. 4).

Ponadto warto sprawdzić, czy spółki komunalne z większościowym udziałem j.s.t. dokonują darowizn i zwolnienia z długu zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tzn. czy mają zgodę rady nadzorczej na darowiznę lub zwolnienie z długu odbiorcy (kontrahenta) w wysokości jednorazowej przekraczającej 5000 euro. Jeżeli miała miejsce darowizna mienia lub umorzenie zobowiązania (zwolnienie z długu) powyżej wartości 5000 euro bez zgody rady nadzorczej, czynności te z mocy prawa są nieważne.

gfd

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Złóż do monitorowanej spółki wniosek o informację publiczną dotyczący spisu umów podpisanych z kontrahentami w wybranym przez Ciebie okresie – napisz, czy dokumenty zostały udostępnione.

Złóż wniosek do spółki o udzielenie informacji o darowiznach i zwolnieniach z długu dokonanych przez spółkę i sprawdź, czy gdy wartość ich przekraczała 5000 euro była zgoda rady nadzorczej w postaci uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, o ile umowa lub statut nie stanowią surowszych warunków.

 

Czy jest dostęp do sprawozdań finansowych?

ggg

Komentarz opiekunów:

Ze sprawozdaniami mieliśmy już do czynienia we wcześniejszych częściach monitoringu – chociażby przy badaniu sposobu sprawowania nadzoru przez Urząd Gminy. Nie analizowaliśmy go szczegółowo. Teraz też chodzi jedynie o określenie, czy bez problemu można było uzyskać te informacje.

gfd

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Sprawdź na stronie internetowej lub BIP spółki, czy są na niej dostępne sprawozdania finansowe. Jeśli nie, złóż wniosek do spółki o ich udostępnienie i napisz, czy zostało Ci udostępnione.

 

Czy jest dostęp do informacji o dokapitalizowaniu spółek przez gminę?

gfd

Komentarz opiekunów:

Częstym sposobem wspierania spółek przez gminę jest „zastrzyk gotówkowy”, czyli tak zwane dokapitalizowanie. Może ono nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki, dopłaty do działalności w spółkach z o.o. na podstawie art. 177-179 kodeksu spółek handlowych, czy pożyczki, a następnie jej umorzenia (przeczytaj tekst dra Wojciecha Goneta na temat dokapitalizowywania spółek  i dopłat do ich działalności). Zdarza się, że w przypadku spółek przynoszących straty gminy, zamiast wymagać wprowadzenia rozwiązań restrukturyzacyjnych, które zmieniłyby jakość zarządzania spółką, decydują się wesprzeć spółkę finansowo – wykorzystując w tym celu oczywiście pieniądze publiczne. Ocena tej sytuacji nie jest prosta – należy tu koniecznie zwrócić uwagę na zakres i profil działania danej spółki, gdyż jest rzeczą zrozumiałą, że np. komunikacja miejska raczej nie będzie dochodowa, ale zdarzają się przykłady takich spółek, które niekoniecznie powinny być dotowane z pieniędzy publicznych. Warto wiedzieć, jak często takie sytuacje występują i przy jakich okazjach. W tym miejscu nie musisz dogłębnie tego analizować – chodzi o określenie, czy takie informacje są dostępne. Jeśli jednak chcesz, możesz również napisać, czego udało Ci się dowiedzieć.

gcfyjh

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Wróć do danych zebranych na wcześniejszych etapach monitoringu – wypełniając metryczkę, trzeba było zdobyć informację o tym, ile razy i w jakich kwotach spółka była dokapitalizowywana. Te informacje, jak też informacje o dopłatach, znajdziesz również w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

khkn

Czy jest dostęp do informacji o zadłużeniu spółek?

dsz

Komentarz opiekunów:

Zadłużenie spółek komunalnych jest realnym problemem, jak wskazuje Delegatura NIK z Łodzi: W latach 2010-2012 aż połowa spółek (18) z większościowym udziałem gmin przynosiła straty. Dane finansowe spółek z Łodzi pokazują też inną nieprawidłowość – spółki komunalne generują łącznie większe straty, niż przynoszą zyski (w 2012 r. 10 spółek osiągnęło zysk – łącznie 18 mln zł, ale równocześnie 11 poniosło straty – ponad 64 mln zł.). Zadłużenie spółki przekłada się na sytuację finansową gminy, a tym samym mieszkańców – dlatego warto przyglądać się temu tematowi (artykuł na temat zadłużenia spółek komunalnych)

fdx

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Złóż do monitorowanej spółki wniosek o informację publiczną dotyczący aktualnego zadłużenia spółki – napisz, czy informacje zostały udostępnione.

khkn

Czy jest dostęp do informacji o przychodach z różnych obszarów działania spółki?

jakjl
Komentarz opiekunów:

Jak było napisane na samym początku, spółki powinny prowadzić działalność przede wszystkim w obszarze użyteczności publicznej. Często w KRSie w zakresie działań spółki znajdują się zadania o charakterze czysto gospodarczym. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółki te działania realizują. Aby sprawdzić, czy tak się dzieje można zadać spółce pytanie o to, z tytułu jakich działalności spośród wykazanych w KRS uzyskiwała przychody w latach 2013-2014. Poproś o podanie kwot tych przychodów za rok 2014. Jednak uprzedzamy – nasza eksperta stwierdziła, że firmy raczej nie księgują przychodów według kodów PKD i wszystkie te pozycje księgowane są jako „sprzedaż”. Jeśli tak jest i nie uda się uzyskać powyższych informacji, oznacza to, że trudno jest określić osobie z zewnątrz, na jakiego rodzaju działalności skupiają się spółki – czy jest to bardziej działalność użyteczności publicznej czy gospodarczą.
Zanalizuj, z jakich działań spółka miała największe przychody i porównaj te działania z zadaniami publicznymi gminy wymienionymi w art. 7 ustawy o samorządzie. Odpowiedz na pytanie, czy spółka realizuje głównie zadania z zakresu użyteczności publicznej czy jednak większość zadań ma charakter czysto gospodarczy.

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Złóż do monitorowanej spółki wniosek o informację publiczną dotyczący tego, z tytułu jakich działalności spośród wykazanych w KRS uzyskiwała przychody w latach 2013-2014. Poproś o podanie kwot tych przychodów za rok 2014.

 1. Czy jest dostęp do umów z kontrahentami?

 

Spółka udostępniła wyłącznie część zawieranych przez siebie umów. Spółka konsekwentnie odmawia dostępu do informacji o niektórych swoich kontrahentach. Odmówiono udostępnienia informacji na temat stron umów zlecenia, których przedmiotem były odczyty wodomierzy oraz adaptacja pomieszczenia na archiwum przy ulicy Kolejowej 4.

Sąd pierwszej instancji oddalił skargę na działanie spółki w w/w zakresie, wyrok nie jest prawomocny.

 1. Czy jest dostęp do sprawozdań finansowych?

 

Spółka nie publikuje sprawozdań finansowych. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie sprawozdań finansowych za lata 2013 i 2014 spółka odmówiła udostępnienia posiadanych przez siebie informacji i odesłała wnioskodawcę do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Spółka posiada wnioskowane dokumenty w Mikołowie, a mimo to mieszkaniec Mikołowa odsyłany jest do Katowic, co w przypadku spółki komunalnej z 100% udziałem gminy, której kapitał składa się z pieniędzy mieszkańców, należy uznać za niedopuszczalne. Skarga na bezczynność spółki złożona w tej sprawie została w pierwszej instancji oddalona przez WSA w Gliwicach.

 

Rekomendacja: Spółka powinna opublikować na stronie BIP sprawozdania finansowe.

 

 1. Czy jest dostęp do informacji o dokapitalizowaniu spółek przez gminę?

 

Spółka odmówiła odpowiedzi na wniosek zawierający pytanie o treści: " Czy, a jeśli tak to kiedy, ile razy i w jakiej wysokości podnoszony był kapitał zakładowy spółki?" i odesłała wnioskodawcę w tym zakresie do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że art. 10 statutu Zakładu Inżynierii Miejskiej (dostępny od stycznia 2016 roku na stronie http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1320 ) zakłada istnienie załączników do umowy spółki, jednak załączniki te, mimo iż zgodnie z art. 10 umowy spółki "stanowią integralną cześć umowy" nie zostały opublikowane. Tak więc nawet tak podstawowa i elementarna sprawa jak umowa spółki, została opublikowana w części.

Z udostępnionego na wniosek protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z dnia 13 maja 2015 roku wynika, że w roku obrachunkowym 2014 kapitał spółki został podniesiony poprzez ustanowienie 6009 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o kwotę 3 004 500 złotych. Udostępniony protokół błędnie wskazywał na podniesienie kapitału o kwotę 3.004,00 zł.

5 marca 2014 roku Gmina Mikołów na podstawie zawartej umowy użyczyła  i oddała w bezpłatne używanie Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. instalację do odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie przy ulicy Dzieńdziela 50. Jakkolwiek zgodny z prawem, fakt ten należy ocenić jako pośrednie dokapitalizowanie majątku spółki oraz czynnik mający wpływ na ocenę efektywności działania spółki. Zakup tego majątku na wolnym rynku miałby znaczący wpływ na wynik finansowy spółki, czego nie odzwierciedla fakt zawarcia umowy bezpłatnego użyczenia.

W powyższym kontekście niezmiernie istotna dla funkcjonowania Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. jego bilansu i rachunku zysków i strat jest kwestia dopłat do cen wody i ścieków. Tylko w grudniu 2015 roku Gmina Mikołów dopłaciła 184 434,94 złote do cen wody oraz 457 349,94 zł do cen ścieków. Bez w/w dopłat ZIM Sp.  o.o. musiałaby podnieść ceny usług dla mieszkańców lub jako spółka ponosiłaby gigantyczne straty. System dopłat zaburza ocenę efektywności działania ZIM Sp. z o.o., która w sprawozdaniach finansowych wykazuje dodatnie wyniki swojej działalności.

 

 1. Czy jest dostęp do informacji o zadłużeniu spółek?

 

Tak. W odpowiedzi na wniosek spółka poinformowała, iż według stanu na 31 października 2015 roku zadłużenie z tytułu i) kredytów w bankach, ii) pożyczki z NFOŚiGW, iii) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, wynosi 78 900 009,68 zł.

Zadłużenie ZIM Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosiło 78 567 949,90 zł. W 2015 roku na obsługę zadłużenia (odsetki) ZIM Sp. z o.o. przeznaczyła 1 448 078,96 zł.

 

Rekomendacja: Niskie stopy procentowe sprawiają że mimo wysokiego zadłużenia koszty jego obsługi są na relatywnie niskim poziomie, choć trudno 1,44 mln rocznych odsetek uznać za niewielkie kwoty. Spółka powinna powziąć działania zmierzające do redukcji zadłużenia, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych w przyszłości.

 

 1. Czy jest dostęp do informacji o przychodach z różnych obszarów działania spółki?

 

Tak. W odpowiedzi na wniosek spółka udostępniła zestawienie przychodów za lata 2013-2014 z podziałem według klasyfikacji PKD. W w/w okresie podstawowym źródłem, stanowiących łącznie 99,02% przychodów, były: PKD 37.00.Z  - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz PKD 35.30.Z  -  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Spółka w badanym okresie uzyskiwała ponadto przychody z tytułu wynajmu nieruchomości, robót związanych z budową rurociągów i sieci, sprzedaży, doradztwa technicznego oraz badań i analiz technicznych

 

W związku z powyższym za zupełnie nieuzasadnione i zbędne należy uznać zawarcie przez ZIM Sp.  o.o. w dniu 8 grudnia 2014 roku umowy o świadczenie usług reklamowych na stronie www.recycling.info.pl z "MEDIANET Lidia Kostempska". Przedmiotem umowy o wartości 3690 zł było umieszczenie baneru reklamowego na stronie www.recycling.info.pl. na okres 12 miesięcy od 8 grudnia 2014 roku, tymczasem zgodnie z CEIDG - działalność Medianet Lidia Kostempska została zawieszona przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Z treści w/w umowy wynika, że nie jest to pierwsza umowa pomiędzy ZIM Sp. z o.o. a Medianet Lidia Kostempska. ZIM Sp. z o.o. nie prowadzi działalności recyclingowej i za niewiarygodne należy uznać wyjaśnienia spółki z 9 grudnia 2015 roku (pismo 9436/2015/PZ), jakoby "umowa była jednym z elementów obowiązkowej promocji projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów". Promocja spółki wodociągowej na platformie ogłoszeniowej dla branży recyclingowej jest dowodem na nieracjonalne zarządzanie środkami finansowymi przez zarząd ZIM Sp. z o.o. Dodatkowo ZIM Sp. z o.o. nie skorzystała z umownego prawa do publikacji na platformie artykułów sponsorowanych (bez dodatkowych kosztów), co stawia pod znakiem zapytania sens zawierania w/w umowy i świadczy o zaniedbaniu ze strony zarządu Spółki .

 

Rekomendacje:

 1. ZIM Sp. z o.o. powinna na bieżąco publikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej rejestry zawieranych umów z kontrahentami. Rejestr taki powinien zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację strony umowy, wartości umowy, przedmiotu umowy oraz czasu na jaki umowa została zawarta.
 2. ZIM Sp. z oo. powinna opublikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sprawozdania finansowe spółki wraz z opinią biegłego rewidenta. Należy umożliwić mieszkańcom Mikołowa zapoznanie się z tymi dokumentami. Mają oni prawo wiedzieć jak gospodaruje się mieniem publicznym.
 3. Format informacji zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powinien  umożliwiać wyszukiwanie danych, skany dokumentów powinny być bardzo dobrej jakości.
 4. Zarząd ZIM Sp. o.o. powinien wyjaśnić sytuację związaną z zawarciem umów z Medianet Lidia Kostempska.
Powrót do strony z ankietami