Pliki

Poniżej znajdują się uwagi uczestnika/uczestniczki Monitoringu Spółek Komunalnych, które wychodzą poza podstawowy zakres monitoringu, a także ewentualna odpowiedź na uwagi władz gminy i spółki odnośnie treści zebranych w trakcie monitoringu.

15 kwietnia 2016 roku Raport z Monitoringu został przekazany Burmistrzowi Mikołowa oraz Prezes Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. o.o. W odpowiedzi w dniu 25 kwietnia zarówno Burmistrz, jak i Prezes ZIM przesłali swoje uwagi do raportu. Uwagi zgłoszone przez Spółkę zostały w całości umieszczone w treści uwag zgłoszonych przez Burmistrza, dlatego poniżej odnoszę się wyłącznie do treści odpowiedzi otrzymanej z Urzędu Miasta.

Poniżej znajdują się uwagi władz gminy i spółki dotyczące treści zebranych w trakcie Monitoringu Spółek Komunalnych. Przed opublikowaniem treści na stronie spolki.siecobywatelska.pl zostały one przesłane do władz gminy i spółki, które jako pierwsze mogły się do nich odnieść.

Ad. I.B pkt 4

Wskazane w treści raportu zastrzeżenia co do sposobu protokołowania przebiegu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZIM Sp. z o.o. są nieuzasadnione. Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z treścią art. 228 pkt 1 k.s.h., udziela absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki, podejmując w tym zakresie odrębne uchwały. Sposób opisania tej czynności w Protokole Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jest kwestią czysto techniczną. W sytuacji, w której wszyscy członkowie organu uzyskują absolutorium, nie ma potrzeby w treści Protokołu odrębnie wymieniać każdego z członków organu, zwłaszcza, że podjęte uchwały stanowią załączniki do Protokołu, a tym samym są jego integralną częścią.

Na dopuszczalność takiej formy sporządzania protokołu wskazuje się w doktrynie

Możliwe są różne sposoby sporządzania protokołu ze zgromadzenia wspólników. Można sporządzić protokół zawierający wszystkie wyżej wskazane elementy formalne oraz informację o powziętych uchwałach, a także ich treść. Można również sporządzić protokół zawierający, obok wyżej wskazanych elementów formalnych, jedynie informację o powziętych uchwałach. Samą treść uchwał, podpisanych przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół, dołączyć należy w takim przypadku do protokołu, jako załączniki. („Kodeks Spółek Handlowych”, red. Zbigniew Jara, wyd. CH Beck, 2016 r.)

Przyjęta przez Spółkę forma sporządzania protokołu zapewnia z jednej strony, większą jego przejrzystość, z drugiej, daje możliwość wydawania, w miarę potrzeb, odpisów konkretnych uchwał, bez konieczności wydawania odpisu całego protokołu. Również nieuzasadnione są zastrzeżenia co do tytułów poszczególnych uchwał – decydujące znaczenie ma bowiem ich treść, z której jednoznacznie wynika, że absolutorium jest udzielane poszczególnym członkom organu, a nie całemu organowi.

 

Odpowiedź: Podtrzymuję swoje stanowisko - absolutorium udziela się członkom organów, a nie organom spółek. W mojej ocenie tytuły uchwał zostały sformułowane prawidłowo, jednak sposób odzwierciedlenia faktu ich podjęcia w Protokole (Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z 13 maja 2015 roku) jest niewłaściwy. 

 

Ad. I.B pkt 5

Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie muszą być uzasadniane i nie ma takiej praktyki, nawet w spółkach publicznych. Uchwała jest autonomiczną decyzją Zgromadzenia Wspólników, powziętą w oparciu o sytuację Spółki, oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Wspólnicy spółki nie muszą uzasadniać, dlaczego zagłosowali w taki, a nie inny sposób. Co więcej, wymaganie od wspólnika uzasadnienia stanowiska zajętego w sprawie udzielenia absolutorium byłoby sprzeczne z art. 247 § 2 k.s.h., który przewiduje tajność głosowania w sprawach osobowych. Zastosowanie się do zawartych w raporcie rekomendacji byłoby działaniem sprzecznym z prawem, a podjęte w ten sposób uchwały (zawierające uzasadnienie stanowiska wspólnika) mogłyby zostać uznane za nieważne, jako podjęte z naruszeniem art. 247 § 2 k.s.h.

„Naruszenie zasady jawności lub tajności głosowania stanowi podstawę do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 252 KSH)” („Kodeks Spółek Handlowych”, red. Zbigniew Jara, wyd. CH Beck, 2016 r.)

Odpowiedź: W Raporcie z Monitoringu stwierdzono, iż uchwały o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki nie są uzasadnione (pkt. I.B.5) oraz zasugerowano wprowadzanie takiej zasady w przyszłości (Rekomendacja 2 w części I). Takie rozwiązanie wydaje się być logiczne w spółce komunalnej należącej w 100% do Gminy. Mieszkańcy powinni mieć możliwość uzyskania informacji, czy udzielenie (bądź nie) absolutorium wynika z osiągnięcia (bądź nie) zakładanych parametrów ekonomicznych, realizacji planów lub też odwrotnie - z nie osiągnięcia przez członków zarządu spółek komunalnych zakładanych celów. Uzasadnienie uchwały nie wyklucza zgodnego z prawem (tajnego) głosowania w sprawach osobowych.

 

Punkt 1 Rekomendacji

Tworzenie dodatkowych stanowisk w Urzędzie Miasta, których celem miałoby być kontrolowanie spółki komunalnej jest niecelowe i byłoby przykładem niegospodarności.

Dokumenty składane przez Spółkę do Burmistrza Miasta (sprawozdania z działalności, z realizacji postanowień są każdorazowo weryfikowane przez poszczególne komórki Urzędu, a następnie zatwierdzane przez Burmistrza bądź kierowane do Rady Miasta celem zatwierdzenia.

Dodatkowo wskazać należy, że bieżący nadzór na działalnością Spółki sprawuje, z mocy art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej, Rada Nadzorcza.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.3.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów w Biurze Radców Prawnych wyodrębnia się samodzielne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Obsługi Prawnej [BOP1], do zakresu działania którego należy  "prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień właścicielskich gminy w spółkach prawa handlowego". Na żadnym etapie monitoringu Urząd Miasta Mikołów nie wskazał tego stanowiska, jako wspierającego lub realizującego nadzór nad działalnością spółki utrzymując jednocześnie, że Burmistrz Mikołowa w/w czynności wykonuje osobiście. W tej sytuacji należy zadać pytanie przyczyny tej sytuacji i, być może, rozbieżności pomiędzy faktyczną, a teoretyczną (opisaną w Regulaminie Organizacyjnym) strukturę Urzędu. 

Rekomendacja, wbrew temu co sugeruje odpowiedź Urzędu, nie zawiera zaleceń tworzenia nowych stanowisk. Jednocześnie, ze względu na nieprecyzyjność uwagi trudno odnieść się do stwierdzenia Urzędu o weryfikowaniu dokumentów przez "poszczególne komórki".

 

Punkt 2 Rekomendacji

Byłoby to działanie niezgodne z prawem, sprzeczne z zasadą tajności głosowania w sprawach osobowych.

Odpowiedź: Jak stwierdziłem powyżej - uzasadnienie uchwały nie wyklucza zarządzenia głosowania tajnego.

 

Ad. II.B pkt 2 i 4

W odpowiedzi na żądanie udostępnienia imiennej listy wszystkich pracowników Spółka, w drodze decyzji, odmówiła udzielenia informacji publicznej powołując się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z powodu konieczności ochrony prywatności osób zatrudnionych w Spółce. Decyzja ta, wobec nie zaskarżenia jej przez wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jest ostateczna, w związku z czym podważanie jej trafności na obecnym etapie jest bezzasadne.

Wnioskujący we wniosku późniejszym z dnia 31.12.2015r. zadał pytanie czy w Spółce są zatrudnieni radni, członkowie rodzin radnych, członkowie rodzin zarządu lub rady nadzorczej - Spółka udzieliła  na zadane pytania informacji w dniu 14.01.2016 r. znak 2/2016/PZ.

Ponadto, w Spółce nie ma stanowiska Dyrektora ds. ekonomicznych, tylko stanowisko dyrektora ds. technicznych.

Odpowiedź: Raport z monitoringu uzupełniono (w pkt. II.B.2) o informację o wyroku WSA w Gliwicach dotyczącym listy pracowników. W raporcie zmieniono ponadto nazewnictwo stanowiska.

 

 Ad. II.B pkt 5

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi osobami prawnymi (tzw. ustawa kominowa), można być członkiem rady nadzorczej tylko jednej spółki komunalnej. Według informacji zamieszczanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Pan Jerzy Karwot jest członkiem Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce – Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Odpowiedź: Wątpliwości dotyczące uprawnień Pana Jerzego Karwot do zasiadania w Radzie Nadzorczej ZIM Sp. z o.o. nie ograniczają się do wyjaśnienia, czy Pan Jerzy Karwot zasiada tylko w jednej radzie nadzorczej i zostały szeroko opisane w raporcie. Urząd nie korzysta w tym miejscu z okazji do wyjaśnienia sytuacji, co budzi jeszcze większe wątpliwości.

 

 Ad. II.D pkt 1

Brakuje informacji, iż po wyborach samorządowych pierwsza zmiana miała miejsce 01.04.2015r., gdy uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.03.2015r. do składu Rady Nadzorczej została powołana Pani Halina Głośna.

Odpowiedź: Raport uzupełniono o w/w informacje.

Ad. II.D pkt 2

W odpowiedzi na żądanie udostępnienia imiennej listy wszystkich pracowników Spółka, w drodze decyzji, odmówiła udzielenia informacji publicznej powołując się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z powodu konieczności ochrony prywatności osób zatrudnionych w Spółce. Decyzja ta, wobec nie zaskarżenia jej przez wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest ostateczna, w związku z czym podważanie jej trafności na obecnym etapie jest bezzasadne.

Odpowiedź: Raport uzupełniono o w/w informacje.

 Ad. IV.A. pkt 1

BIP jest tworzony w oparciu o art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw, przewidujących odrębny tryb udostępniania informacji publicznej. Jedną z tych ustaw jest Ustawa O Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą każdy ma prawo przeglądać sprawozdania finansowe spółek, w tym komunalnych, złożone do akt rejestrowych. Spółka odmówiła udostępnienia informacji publicznej w postaci sprawozdania finansowego, powołując się na fakt złożenia go w sądzie rejestrowym i jego powszechną dostępność. Prawidłowość działania Spółki potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalając skargę na bezczynność.

Odpowiedź: Sprawozdanie finansowe spółki jest podstawowym dokumentem umożliwiającym wstępną analizę i ocenę funkcjonowania spółki. W przypadku spółki komunalnej, której właścicielem jest Gmina, a więc pośrednio wszyscy mieszkańcy jest to szczególnie istotne. Opór spółki przed publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej (którego nota bene łamiąc prawo nie prowadzi) jest niczym nieuzasadniony. Nie są to informacje tajne i objęte tajemnicą handlową. Wręcz przeciwnie - dotyczą środków publicznych. Spór koncentruje się wyłącznie na formie udostępnienia sprawozdania finansowego. Odsyłanie mieszkańca Mikołowa do Sądu w Katowicach uznaję za zwykłą złośliwość osób decydujących o udostępnieniu informacji.  Zastanawiający jest również brak konsekwencji w postępowaniu Spółki, która w przypadku uzasadniania uchwał o udzieleniu absolutorium podaje przykład spółek publicznych, niejako wzorując się na nich. Jednocześnie ZIM Sp.  z o.o. nie chce naśladować spółek publicznych, jeśli chodzi o powszechną w ich przypadku publikację pełnych sprawozdań finansowych na stronach internetowych.

Ad. IV.B pkt 1

Spółka odmawia ujawnienia danych osobowych, wyłącznie, osób fizycznych, z którymi zawiera umowy zlecenia o niskiej wartości (109,52 zł), na wykonanie prostych prac, związanych z bieżącą działalnością Spółki, z powodu konieczności poszanowania prywatności osób fizycznych, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawidłowość takiego działania spółki potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalający skargę na odmowę udostępnienia danych osobowych zleceniobiorców.

Odpowiedź: Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny, tym niemniej raport uzupełniono o stosowną informację.

Ad. IV.B pkt 2

Zastrzeżenia co do odmowy publikowania w BIP dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych Spółki są bezzasadne. Fakt, iż Spółka nie ma obowiązku udzielania takich informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym poprzez publikację w BIP) został potwierdzony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Natomiast sama forma Biuletynu Informacji Publicznej dla ZIM powinna zostać dostosowana do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.

Ad. IV.B pkt 3

Dopłaty do wody i ścieków a taryfa

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i składa wniosek o zatwierdzenie taryf na 70 dni przed planowanym wejściem taryf w życie. Ceny i stawki zawarte w taryfach określa się na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Dopłaty do wody i ścieków są uchwalane przez Radę Miejską Mikołowa począwszy od 2012 roku. Dopłaty najczęściej uchwalane są na kolejnych 12 miesięcy (tj. cały rok taryfowy).  . Uchwała w sprawie ustalenia poziomu dopłat i grupy taryfowej nimi objętej uchwalana jest później, już po przeprowadzeniu pełnej procedury taryfowej.  Zatem w przypadku uchwalania dopłat mamy sytuację, w której taryfy zawierają stawki wyższe niż rzeczywiście (faktycznie) pobierane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Czyli w przypadku uchwalenia dopłat przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawiając fakturę na odbiorcę objętego dopłatą odpowiednio pomniejszy zobowiązania poszczególnych odbiorców usług.

Natomiast w przypadku nie uchwalenia dopłat Spółka stosowałaby ceny wg obowiązującej taryfy.

Odpowiedź: Uwagi bez związku z treścią raportu, który w tym punkcie zajmuje się kwestiami dokapitalizowania Spółki, w tym zasilania spółki majątkiem Gminy bez podnoszenia kapitału zakładowego.

 

Pkt 1 Rekomendacji

Spółka nie może publikować wszystkich zawieranych przez siebie umów, gdyż każdorazowo konieczne jest zweryfikowanie, czy udostępnienie umowy nie będzie naruszało art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Odpowiedź. W pełni podtrzymuję rekomendację zawartą w raporcie. Spółka może i powinna publikować informacje o zawieranych umowach. Anonimizacja umów w zakresie danych wrażliwych nie stanowi dla spółki problemu. Przebieg monitoringu dowiódł, że spółka dobrze radzi sobie z zagadnieniami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej.

Pkt. 2 Rekomendacji

Spółka nie ma obowiązku publikowania na BIP sprawozdań finansowych, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Odpowiedź: Stanowisko autora raportu zawarte jest we wcześniejszej części dokumentu. Fakt, że nie ma takiego obowiązku nie ma w tej sytuacji znaczenia. Tu chodzi o przejrzystość spółki i transparentność jej działań. Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument, który powinien być udostępniony mieszkańcom.

Powrót do strony z ankietami