POLITYKA GMINY WOBEC SPÓŁEK KOMUNALNYCH

kjkj

W tej części będziesz badać, jaką politykę wobec swoich spółek komunalnych prowadzi gmina i czy w ogóle można mówić o jakiejkolwiek polityce w tym zakresie. Przez politykę gminy rozumieć będziemy przyjęty i realizowany przez władze gminy zbiór długofalowych, powszechnie obowiązujących (czyli dotyczących wszystkich spółek) planów i działań, objawiający się w tworzonych dokumentach i konkretnych działaniach gminy.

Większość dokumentów gminnych, o które będziesz pytać w tej części, nie ma charakteru obowiązkowego. Ich tworzenie jest jednak wskazywane jako dobre praktyki przez Najwyższą Izbę Kontroli, a także w tekstach naukowych. W związku z tym, że naszym celem jest zachęcanie gmin do prowadzenia działań jak najbardziej przejrzystych i wprowadzania mechanizmów, które mogą temu sprzyjać, prosimy Cię o sprawdzenie, czy takie dokumenty obowiązują w Twojej gminie, a jeśli nie to dlaczego. Pomoże Ci to odpowiedzieć na pytanie, czy gmina robi w stosunku do spółek tylko to, co nakazuje jej prawo (czyli np. przyjmuje sprawozdanie i udziela absolutorium), czy bardziej interesuje się tym, jak spółka funkcjonuje. Każdy właściciel, akcjonariusz, udziałowiec musi być zainteresowany funkcjonowaniem spółki, w szczególności jeśli angażowane są publiczne środki.

Pliki

 

POLITYKA WŁAŚCICIELSKA GMINY

 

Czy w gminie została określona polityka właścicielska i jakie kwestie reguluje?

jkj

Komentarz opiekunów:

Polityka właścicielska mówi o planach gminy, jej strategicznym podejściu do regulowanego obszaru. Tworzy ją rada gminy lub wójt.

Nie ma obowiązku prowadzenia jej w sposób sformalizowany (czyli poprzez tworzenie dokumentów), ale określenie i spisanie czytelnych zasad w tym zakresie ułatwia prowadzenie rzetelnych i konsekwentnych działań w stosunku do spółek (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie_spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 25). Tworzenie jasnych reguł w tym względzie pozwala uchronić się od zarzutów, że spółki są tworzone i „utrzymywane przy życiu” ze względu na partykularne interesy władz i prowadzić spójną politykę mimo zmian we władzach gmin związanych z wyborami. Profesor Jerzy Hausner, a za nim Barbara Mrozowska-Nieradko stawiają tezę, że powinien zostać wprowadzony w prawie obowiązek corocznego określania dla spółek komunalnych przez organy stanowiące JST celu działalności i jej spodziewanych efektów. Doktor Wojciech Gonet uważa, że dla spółek wodociągowych, zajmujących się oczyszczaniem i utylizacją odpadów, coroczne określanie ich działalności nie wydaje się potrzebne, ponieważ wiadomo, czym mają się zajmować.

Polityka właścicielska może polegać na określeniu między innymi:

 • kierunków rozwoju spółek;
 • długoterminowych celów społecznych do realizacji;
 • parametrów ekonomicznych do osiągnięcia;
 • strategii w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki;
 • strategii w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji spółek;
 • zasad tworzenia i przystępowania do spółek;
 • obszarów działania spółek, w które gmina zamierza się angażować.

guygug

Może zostać uregulowana w jednym dokumencie lub mieć charakter rozproszony i dotyczyć tylko wybranych z powyższych zagadnień. Może być także „ukryta” w dokumentach strategicznych gminy. Na przykład w Bełchatowie w Strategii Rozwoju Miasta na lat 2009-2015 wymieniono w obszarach, które mają strategiczne znaczenie dla miasta, zadania realizowane przez spółki komunalne np. gospodarkę wodno-śmieciową. Z kolei w Szczecinie zadania realizowane przez spółki są zapisane w założeniach do programu społeczno-gospodarczego gminy, a założenia te można odnaleźć w Strategii Rozwoju Szczecina 2025, Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina, Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy oraz Wieloletnim Planie Finansowym. Szczegóły znajdziesz w narzędziu wypełnionym przez Dorotę Markiewicz, uczestniczkę I edycji monitoringu, pod adresem:  http://spolki.siecobywatelska.pl/raport.php?gmina=Szczecin_ZWiK&ankieta=0.  Możesz nie być w stanie samodzielnie dotrzeć do wszystkich dokumentów – powinna Ci je wskazać gmina, a wtedy Twoim zadaniem jest analiza ich pod kątem polityki właścicielskiej wobec spółek.

hgig

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Możesz zacząć poszukiwania od skorzystania z wyszukiwarki internetowej. Proponujemy wpisać nazwę monitorowanej gminy i hasła takie jak „polityka właścicielska”, „kierunki rozwoju spółek” czy „strategia wobec spółek”. Być może uda Ci się znaleźć wskazówki, jakie dokumenty w tym obszarze obowiązują w monitorowanej gminie.

Drugim krokiem powinno być przejrzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy – sprawdź, czy wśród uchwał rady gminy lub zarządzeń wójta znajdują się dokumenty regulujące kwestie polityki właścicielskiej. Jeśli nie uda się nic znaleźć, zwróć się do Urzędu. Możesz wysłać wniosek o informację publiczną z pytaniem, czy w gminie zostały uregulowane kwestie takie jak „kierunki rozwoju spółek”, „cele społeczne, które spółki powinny realizować” etc., a jeśli tak, to w jakich dokumentach.

Możesz też umówić się na wywiad z osobą zatrudnioną w Urzędzie Gminy, która posiada wiedzę o funkcjonowaniu spółek komunalnych w badanej gminie i spytać, czy gmina ma uregulowaną politykę właścicielską, jeśli nie to dlaczego i na jakiej podstawie w takim razie zarządza spółkami.

Można również sprawdzić, czy postawienia w tym zakresie zawarte są w strategii rozwoju gminy.

 1. Czy w gminie została określona polityka właścicielska i jakie kwestie reguluje?

  Na wniosek o przesłanie skanu dokumentu określającego politykę właścicielską Urząd Miasta Mikołów przesłał odpowiedź: "Akt założycielski

  http://www.zim.com.pl/?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1266829654&art=1266911472&id_menu=9&id_menu=9  "

   

  W Mikołowie funkcjonuje jedna spółka komunalna - Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce posiada Gmina Mikołów. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-usługowej, handlowej, w zakresie zaopatrywania w energię cieplną, wodę, przyjęcia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

  W dniach od 29 kwietnia do 22 maja 2015 roku w Mikołowie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2015-2025".  W dokumencie, którego przyjęcie planowane jest na 2016 rok, Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wymieniany jest jako podmiot odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę i ciepło oraz podmiot, który skorzysta na realizacji jednego z celów strategicznych Gminy na lata 2015-2025 tj. "Nowoczesne źródła energii - budowa farm słonecznych na terenie Gminy Mikołów".

  W Gminie Mikołów nie została określona polityka właścicielska wobec spółek komunalnych w formie odrębnego dokumentu.

 

 

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

jbkbj

Nadzór właścicielski to sprawdzanie przez właściciela spółki, czy przekazane spółkom mienie komunalne (pieniądze lub wkład rzeczowy w formie aportu) jest w sposób właściwy, zgodny z celami spółki wykorzystywane i czy rzeczywiście służy realizacji zadań publicznych gminy (patrz: B. Mrozowska-Nieradko Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi). Sprawuje go zgromadzenie wspólników (którym w spółkach, w których gmina posiada 100% własności, jest wójt). Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Dlatego kiedy dalej będziemy pisać, że organy spółek składają sprawozdania do Urzędu Gminy, należy pamiętać, że zgodnie z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych składają je oficjalnie zgromadzeniu wspólników.

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego jest konieczne, ponieważ gmina tworząc spółkę (a często również później), wkłada w nią pieniądze publiczne – a więc nasze pieniądze. Robi to, aby spółka realizowała wskazany w uchwale rady gminy cel z zakresu użyteczności publicznej. Potem spółka działa jako odrębny podmiot, który sam kieruje swoimi poczynaniami – tym bardziej gmina, a w jej imieniu wójt jako zgromadzenie wspólników, ma prawo i obowiązek sprawdzać, czy założony w uchwale rady gminy i akcie założycielskim cel jest realizowany. Dla zgromadzenia wspólników ważne powinno być również, aby spółka działała w sposób przejrzysty, ciągły, gospodarny, efektywny, oszczędny i zgodny z prawem (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 12).

Zaczynasz badanie nadzoru właścicielskiego od pytań najszerszych dotyczących dokumentów i regulacji obowiązujących w gminie. Następnie przechodzisz do praktycznego wymiaru nadzoru, czyli zbadania na przykład jak ułożona jest praca Urzędu Gminy pod kątem nadzoru nad spółkami czy co konkretnie robi wójt i rada gminy, aby kontrolować i nadzorować działania spółek. Ten wymiar praktyczny jest bardzo ważny, ponieważ samo określenie zasad nadzoru nie wystarczy, aby Urząd prowadził skuteczny nadzór, a spółki działały w sposób gospodarny, ciągły, rzetelny etc. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza w prowadzonych kontrolach, że nadzór prowadzony jest często w sposób nierzetelny, niedostateczny i wyłącznie formalny, co jest przyczyną nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 5 i 8)

 

Czy w gminie zostały określone zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami?

Jakie dokumenty regulują ten obszar?

Ÿ Jakie kwestie zostały uregulowane?

bbk

Komentarz opiekunów:

Nadzór nad spółkami możemy podzielić na merytoryczny, formalny i ekonomiczno-finansowy. Nadzór właścicielski może dotyczyć takich spraw jak:

 • sposób monitorowania, oceny merytorycznej i ekonomicznej przez Urząd Gminy działań spółki;
 • zakres obowiązków pracowników UG w obszarze sprawowania kontroli nad spółkami;
 • sposób współpracy Urzędu Gminy z organami spółki;
 • częstotliwość i forma przekazywania danych przez spółki do zgromadzenia wspólników (czyli wójta);
 • szczegółowość sprawozdań finansowych i merytorycznych (z działalności zarządu) składanych zgromadzeniu wspólników;

 

Jak widać, wszystkie powyższe punkty dotyczą regulowania stosunków pomiędzy Urzędem Gminy a spółkami.

Ustalenie zasad nadzoru ma na celu m.in.: wzrost efektywności działania spółek, skuteczną realizację zadań i celów, dla których zostały powołane spółki, osiągniecie przejrzystości funkcjonowania spółek (W. Walczak Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, str. 89 oraz Ministerstwo Skarbu Państwa Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, s. 3). Takie zapisy możemy znaleźć na początku większości gminnych dokumentów regulujących nadzór właścicielski.

Zasady nadzoru właścicielskiego mogą być określone w jednym lub wielu dokumentach. Uregulowanie zasad nadzoru w formie dokumentu jest nieobowiązkowe, ale wskazywane jako dobra, a wręcz niezbędna, praktyka (na przykład przez dr Waldemara Walczaka – patrz tekst: Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, str. 88). Najwyższa Izba Kontroli w informacjach o wynikach kontroli funkcjonowania spółek komunalnych wskazuje również, że określenie zasad nadzoru właścicielskiego jest niezbędne, aby zapewnić skuteczne zarządzanie spółkami komunalnymi i przeciwdziałać nierzetelnej i niegospodarnej działalności spółek, która może prowadzić nawet do ich upadłości (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 7). Wciąż jednak częste jest, że w urzędach gmin nie są ustalane zasady nadzoru właścicielskiego – podczas kontroli w województwie łódzkim tylko 1 na 5 urzędów miał spisane zasady nadzoru. W Przeglądzie kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego przez NIK w latach 2011-2013 w punkcie dotyczącym spółek komunalnych wśród ważniejszych nieprawidłowości był wskazany brak właściwego przygotowana do sprawowania nadzoru właścicielskiego poprzez brak opracowania wewnętrznych regulacji.

Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego mogą być wprowadzone zarządzeniem wójta na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 33 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które mówią o tym, że do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Co więcej art. 69 ustawy o finansach publicznych mówi o obowiązku zapewnienia przez wójta funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Również w akcie założycielskim spółki lub regulaminach działania jej organów mogą znajdować się przepisy związane z nadzorem właścicielskim np. zapewniające gminie otrzymywanie kopii uchwał i protokołów z posiedzeń rady nadzorczej spółki lub zasady i tryb przeprowadzania w spółkach indywidualnej kontroli przez wspólnika (czyli wójta).

Poza sprawdzeniem, czy kwestie nadzoru są uregulowane, warto też się dowiedzieć, czy te przepisy są egzekwowane i kto odpowiada za ich realizację. W Zarządzeniu Nr 1/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Pabianice znalazł się przepis powierzający wykonanie zarządzenia członkom rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych. Jest to przepis nielogiczny, ponieważ zarządzenie jest aktem o charakterze wewnętrznym i obowiązuje jedynie osoby bezpośrednio podległe prezydentowi, a więc urzędników UM. Może się też tak zdarzyć, że uregulowania są, ale sposób współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a organami spółki pozostawia wiele do życzenia (patrz: NIK Delegatura Łódź: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 30)

Przeanalizuj pozyskane dokumenty i napisz, jakie rozwiązania umożliwiają właścicielowi spółki prowadzić nadzór nad spółkami komunalnymi. Nas zainteresowała regulacja z wrocławskiego zarządzenia, która nakłada na przedstawicieli gminy zasiadających w radach nadzorczych spółek komunalnych obowiązek przedkładania prezydentowi półrocznych raportów zawierających informacje m.in. o posiedzeniach rady, produktach i usługach oraz celach i zadaniach spółki w okresie sprawozdawczym.

kjbk

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Zasady nadzoru właścicielskiego mogą zostać uregulowane w kilku dokumentach.
W pierwszej kolejności sprawdź w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, czy wśród zarządzeń wójta znajdują się dokumenty dotyczące nadzoru właścicielskiego. Jeśli nie uda się nic znaleźć, zwróć się do Urzędu – możesz wysłać wniosek o informację publiczną z pytaniem, czy w gminie zostały określone zasady nadzoru i w jakich dokumentach można je znaleźć.

Następnie przeanalizuj akt założycielski spółki oraz regulamin działania rady nadzorczej (o ile taki obowiązuje) spółki pod kątem zasad nadzoru właścicielskiego. Te dokumenty znajdziesz na BIP Urzędu Gminy lub spółki, jeśli nie, złóż wniosek o informację publiczną.

W związku z tym, że określenie zasad nadzoru właścicielskiego w formie dokumentów nie jest obowiązkowe, trzeba też będzie iść do Urzędu Gminy i przeprowadzić wywiad z pracownikiem lub pracownicą Urzędu Gminy, który posiada wiedzę o funkcjonowaniu spółek komunalnych w badanej gminie. W czasie wywiadu możesz się dowiedzieć, czy w gminie obowiązują dokumenty regulujące kwestie nadzoru właścicielskiego, a jeśli nie, to czy nadzór w ogóle jest sprawowany i na jakich zasadach.

 

Jak zorganizowany jest nadzór właścicielski w ramach pracy Urzędu Gminy?

Ÿ Czy jest w UG specjalna komórka lub stanowisko, w ramach którego prowadzony jest nadzór czy nadzór jest rozproszony?

Ÿ Czy jest wskazana w urzędzie osoba, która wykonuje w spółce zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego?

Ÿ Kto prowadzi dokumentację spraw dotyczących spółek? Jakie dokumenty są zbierane? Czy są ewidencjonowane?

Na czym w praktyce polegają działania podejmowane w ramach nadzoru prowadzonego przez Urząd Gminy?

kjbk

Komentarz opiekunów:

Stosowane są różne rozwiązania organizacyjne. W ramach Urzędu Gminy mogą zostać wydzielone komórki lub oddzielne stanowiska, których zadaniem jest nadzór nad spółkami. Sprawowanie nadzoru może też być rozłożone w obowiązkach kilku wydziałów (patrz: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/nadzor-wlascicielski-nad-spolkami-komunalnymi/).

Warto porozmawiać z urzędnikami zaangażowanymi w nadzór nad spółkami i dowiedzieć się, na czym polega sprawowany przez nich nadzór. Można też upewnić się, czy stanowisko, w ramach którego przewidziany jest nadzór, zostało obsadzone, ponieważ może się zdarzyć tak jak w Pabianicach w roku 2012, że ze względów oszczędnościowych Prezydent postanowił nie obsadzić tej funkcji. Polecamy również sprawdzenie, czy osoba, która kontroluje spółkę z ramienia gminy, nie pracuje w tej spółce lub czy nie miała podpisanych jakichś umów cywilnoprawnych ze spółką – taka sytuacja jest konfliktem interesów i nie powinna mieć miejsca (tak jak w Słupsku, gdzie Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w 2009 roku został zatrudniony w spółce jako pracownik na stanowisku zastępcy pełnomocnik ds. realizacji projektu – kontrola NIK Delegatura w Gdańsku LGD-4101-020-03/2010, s. 3)

kjb

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Sprawdź regulamin organizacyjny Urzędu Gminy i na tej podstawie określ, jakie wydziały lub stanowiska mają przypisany nadzór nad spółkami. Porozmawiaj z pracownikami tych wydziałów lub osobą zajmującą to stanowisko, na czym polega prowadzony przez nią nadzór nadzór np. co robiła w ostatnim półroczu w stosunku do monitorowanej spółki w ramach wykonywania obowiązków w tym zakresie. Jeśli uda się otrzymać od spółki listę pracowników i umów przez nią podpisanych, zobacz, czy na tej liście nie znajduje się żaden z urzędników odpowiedzialnych za nadzór – możesz też o to zapytać w Urzędzie Gminy.  W tym zakresie możesz również złożyć wniosek o informację do Urzędu Gminy.

 

 

Jak wygląda proces udzielania absolutorium członkom organów spółki przez zgromadzenie wspólników (czyli wójta)?

Ÿ Czy odbywały się spotkania z organami spółki dotyczące złożonych do Urzędu Gminy sprawozdań?

Na podstawie jakich dokumentów podejmowana jest decyzja o udzieleniu absolutorium? Czy powstają pisemne oceny sprawozdań przekazywane wójtowi w celu przygotowania go do udzielenia absolutorium organom spółek przygotowane np. przez różne wydziały UG?

Ÿ Jak wygląda sprawdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego spółki? Kto się tym zajmuje w ramach pracy Urzędu?

Ÿ Czy uchwały o uchwaleniu absolutorium posiadają pisemne uzasadnienia? Czy wniosek rady nadzorczej o przyznanie absolutorium zarządowi posiada pisemne uzasadnienie? 

Ÿ Czy kiedyś nie udzielono absolutorium? Jeśli tak, to z jakiego powodu?

kjb

Komentarz opiekunów:

Sposób udzielania absolutorium reguluje artykuł 231 Kodeksu spółek handlowych:

Art. 231. § 1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników,

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. […]

Warto wiedzieć, że zdarzają się sytuacje wspierania spółek mimo ich przedłużającej się, bardzo złej sytuacji finansowej i udzielania absolutorium odpowiedzialnemu za to zarządowi i radzie nadzorczej (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim str. 32).

kjn

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Punktem wyjścia do odpowiedzi na to pytanie powinna być rozmowa z pracownikiem/pracownicą Urzędu Gminy. Jeśli dowiesz się, że istnieją jakiekolwiek dokumenty związane z udzielaniem absolutorium (np. regulamin oceny członków organów spółek), to poproś o nie. Jeśli odbywały się spotkania pomiędzy organami spółek a urzędem gminy w sprawie oceny lub udzielenia absolutorium, możesz poprosić o notatki z tych spotkań. Te dane możesz też uzyskać poprzez złożenie wniosku o informację publiczną, ale podstawą powinna być rozmowa.

Sprawdź też wyniki finansowe monitorowanej spółki w sprawozdaniu finansowym, a dokładniej w rachunku zysków i strat (czy przynosiła zyski czy straty) – zastanów się, czy wójt miał kiedykolwiek powód do nieudzielenia absolutorium członkom jej organów. Oceniając jednak wyniki finansowe spółki nie można stosować jednoznacznych kryteriów, że strata musi być zjawiskiem negatywnym, a zysk pozytywnym. Wynika to z tego, że rada gminy i wójt oraz mieszkańcy mogą akceptować funkcjonowanie gminnych spółek ze stratą, gdyż w ten sposób mają tanie usługi np. transport publiczny czy też wodę. Może być zgoda na coroczne podnoszenie kapitału tej spółki, aby miała środki na działalność. Zyski w szczególności nadmierne świadczą o tym, że gmina obciążyła mieszkańców zbyt dużymi opłatami za usługi spółek i chce za pomocą dywidendy zwiększyć swoje dochodowy własne. Negatywnie należy ocenić sytuację, gdy spółka wykonuje mało potrzebne usługi publiczne i jest od lat wspierana finansowo przez gminę.

jhbkjb

Czy w przypadku wystąpienia strat finansowych ponoszonych przez spółkę wójt wprowadził program naprawczy lub zobowiązał zarząd do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki?

kjb

Komentarz opiekunów:

Sprawdzasz, jak w praktyce wójt (jako zgromadzenie wspólników) dba o stan finansowy spółki, a więc zarządzanie pieniędzmi publicznymi – czy jego nadzór polega jedynie na tym, że uchwala absolutorium, czy także reaguje na nieprawidłowości. Pamiętaj jednak, że strata może być społecznie akceptowana. Program naprawczy może obligować do zbilansowania działalności spółki bez konieczności osiągnięcia zysku.

Zdarza się tak, że działania gmin w sytuacji, kiedy spółka przynosi straty, skupiają się na dofinansowywaniu jej działań, zamiast na zobligowaniu jej do podjęcia działań naprawczych (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 9). Programy opracowywane są z opóźnieniem albo nie są realizowane (NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str. 23). A więc samo sprawdzenie, czy program powstał nie wystarczy – warto przyjrzeć się, jak szybka była reakcja wójta i czy wyegzekwował on wprowadzenie programu.

W kodeksie spółek handlowych opisany jest również obowiązek wójta (zgromadzenia wspólników) podjęcia decyzji dotyczącej dalszego istnienia spółki, która wykazuje określonej wysokości stratę.

Art. 233. § 1. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Przepis ten nie powoduje żadnych sankcji za niezwołanie zgromadzenia czy też niepodjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. Warto się jednak dowiedzieć, czy w przypadku monitorowanej spółki wystąpił kiedyś taki przypadek i jaką decyzję podjął wójt.

hb

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Złóż wniosek o informację publiczną do UG lub spytaj w trakcie wywiadu, czy wójt (jako zgromadzenie wspólników) obligował kiedykolwiek organy spółki do przedstawienia programu naprawczego lub przeprowadzenia restrukturyzacji i czy wprowadziły one planowane zmiany. Poproś o przesłanie programu w formie dokumentu i sprawdź, jakie działania zakładał. Dowiedz się również, czy kiedykolwiek wójt musiał podejmować decyzję o dalszym istnieniu spółki na podstawie art. 233 KSH.

vbjhb

Czy wójt jako zgromadzenie wspólników prowadził kontrolę spółek komunalnych?

jhbh

Komentarz opiekunów:

Zgromadzenie wspólników nie może wydawać poleceń zarządowi co do sposobów kierowania sprawami spółki. Jednak jako właściciel ma prawo i obowiązek kontrolować, co dzieje się w spółce (chyba, że umowa wyłącza lub ogranicza to prawo zgodnie z art. 213 par. 3 kodeksu spółek handlowych). Mówi o tym art. 212 kodeksu spółek handlowych:

Art. 212. § 1. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Dodatkowe uprawnienie daje zgromadzeniu wspólników art. 223 KSH:

Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki.

W niektórych miastach obowiązują zarządzenia dotyczące sprawowania indywidualnej kontroli przez wspólnika np. w Poznaniu ustalono tą kwestię w zarządzeniu nr 36/2009/K Prezydenta Miasta. Oczywiście samo zarządzenie nie mówi nam, czy kontrole są prowadzone. Wiele gmin uważa, że kontrola zapewniona przez radę nadzorczą jest wystarczająca i nie korzysta z prawa do prowadzenia kontroli przez wspólnika (B. Mrozowska-Nieradko Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi).

jbkj

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Punktem wyjścia powinna być rozmowa z przedstawicielem lub pracownikiem/pracownicą Urzędu Gminy.

Jeśli się na nią nie zdecydujesz albo nie uda Ci się w ten sposób zdobyć wszystkich potrzebnych informacji, złóż wniosek o informację publiczną do Urzędu Gminy z pytaniem, czy była prowadzona kontrola spółek i jakie są jej efekty.

Zanalizuj też uchwały zgromadzenia wspólników – otrzymasz je w trybie dostępu do informacji publicznej. Sprawdź, czy któraś z nich dotyczyła prowadzenia kontroli w monitorowanej spółce (np. rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat lub wniosków z takiej kontroli?)

kjbkj

Czy rada gminy prowadzi kontrolę działalności spółek komunalnych?

Czy radni kierowali do wójta interpelacje dotyczące działalności spółek?

Czy komisja rewizyjna rady gminy prowadziła kontrole dotyczące działalności spółek komunalnych?

Czy spółki składają coroczne sprawozdania przed radą gminy?

Czy rada gminy ma wpływ na wnoszenie, zbywanie lub cofanie udziałów w spółkach komunalnych?

kj

Komentarz opiekunów:

Radni, a w szczególności komisja rewizyjna, mają nie tylko prawo ale wręcz obowiązek kontroli działalności spółek, jednak o stosowne informacje i dokumenty zwracają się za pośrednictwem organu wykonawczego gminy. To od wójta radni mają obowiązek domagania się stosownych wyjaśnień. Radni nie mają prawa do bezpośredniego przeprowadzania kontroli w siedzibie spółki i żądania okazania określonych dokumentów przez zarząd spółki, natomiast do ich obowiązków należy interesowanie się działalnością poszczególnych spółek (wynikami ekonomicznymi, realizowanymi projektami, efektami działań, świadczonymi usługami, ich poziomem, konkurencyjnością i ceną itp.).

W niektórych gminach istnieje zwyczaj, że spółki sprawozdają się przed radą gminy – tak jest chociażby w Krośnie.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f-g) wskazują, że do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, a także określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez odpowiednio wójta/burmistrza/prezydenta. Oznacza to, że przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki samorządowej przez zgromadzenie wspólników sp. z o.o., rada gminy powinna podjąć uchwałę określającą zasady podnoszenia kapitału w spółkach komunalnych. W takiej uchwale rada gminy może zagwarantować sobie prawo wyrażania opinii przy każdej zmianie liczby udziałów w spółce. Jeżeli w gminie taka ogólna uchwała nie została podjęta, rada powinna podejmować każdorazowo uchwałę dotyczącą konkretnego podwyższenia kapitału zakładowego.

W Pabianicach zgodnie z uchwałą nr XX/231/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego rada gminy zachowała sobie prawo wyrażania wiążącej opinii co do objęcia lub cofania udziałów o łącznej wartości powyżej 50 tys. zł w roku budżetowym oraz każdorazowo w przypadku zbywania udziałów przez spółkę.

hb

Proponowany sposób zdobycia informacji:

Przeprowadź wywiad z członkami komisji rewizyjnej i zapytaj, czy kierowali do wójta zapytania o działalność spółek i prowadzili kontrole w tym zakresie. Spróbuj porozmawiać z radnymi, czy interesuje ich temat funkcjonowania spółek komunalnych, czy mają świadomość, że mogą żądać od wójta wyjaśnień w tej sprawie i czy korzystali z tych uprawnień. Jeśli nie uda się dotrzeć do radnych, możesz również przejrzeć BIP urzędu i sprawdzić, czy są na nim dostępne interpelacje radnych – wśród nich możesz szukać tych, które dotyczą spółek komunalnych. Możesz również wysłać wniosek o informację publiczną do biura rady gminy z pytaniem, czy radni składali interpelacje w interesującym Cię temacie.
Znajdź na BIP, a jeśli tam nie ma, to zawnioskuj o plan pracy komisji rewizyjnej z ostatnich lat oraz sprawozdania z tych prac –czy wśród prowadzonych lub planowanych kontroli znajdowały się takie, które dotyczyły działania spółek komunalnych? Jeśli tak, zawnioskuj do urzędu o protokoły z tych właśnie kontroli. Sprawdź, czy w gminie została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – powinna znajdować się na BIP urzędu gminy. Jeśli jej nie znajdziesz, złóż wniosek do urzędu. Przeanalizuj jej treść pod kątem roli rady gminy. Jeśli powyższa uchwała nie została podjęta, sprawdź, czy przy okazji zmian wysokości kapitału zakładowego rada gminy podejmowała stosowane uchwały.

 

 1. Czy w gminie zostały określone zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami?

 

Odpowiedź Urzędu Miasta Mikołów: "Nie."

 

 1. Jak zorganizowany jest nadzór właścicielski w ramach pracy Urzędu? Czy jest specjalna komórka lub stanowisko, w ramach którego prowadzony jest nadzór? Jeśli tak, to kto się zajmuje nadzorem? Czy aktualna jest informacja dostępna pod adresem http://bip.mikolow.eu/index.php/documents/ document/12, iż nadzór nad ZIM Sp. z o. o sprawuje bezpośrednio i osobiście Pan Burmistrz Stanisław Piechula?

 

Odpowiedź Urzędu Miasta Mikołów: "tak nadzór sprawuje Burmistrz Mikołowa" (pisownia oryginalna)

 

 1. Czy w ramach działań Urzędu zbierana jest dokumentacja spraw dotyczących spółek komunalnych? Jakie dokumenty są zbierane? Czy są ewidencjonowane?

 

Odpowiedź Urzędu: "Tak - protokoły i uchwały".

W związku z niepełną odpowiedzią, 10 listopada 2015 roku do Urzędu Miasta został skierowany nowy wniosek o udzielenie informacji. Urząd wydłużył czas na odpowiedź do 31 grudnia 2015r, po czym w dniu 28 grudnia 2015 roku odpowiedział:

"W Urzędzie Miasta gromadzone są w formie papierowej protokoły i uchwały Zgromadzenia Wspólników, akty notarialne (aporty). Przepisy nie określają w jaki sposób Zgromadzenie Wspólników, którym jest Burmistrz Mikołowa ma prowadzić ewidencję dokumentacji Spółki komunalnej, którą jest Zakład Inżynierii  Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Zbiera jest dokumentacja w postaci protokołów i uchwał." (pisownia oryginalna).

Tak więc mimo dwukrotnego (6 październik 2015r. oraz 10 listopad 2015r.) złożenia wniosku z pytaniem o ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej ZIM Sp. z o.o. przez Urząd Miasta w Mikołowie, Burmistrz nie udzielił odpowiedzi, na pytanie o ewidencjonowanie dokumentów dotyczących spółek komunalnych.

 

 1. Jak wygląda proces udzielania absolutorium członkom organów Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przez Zgromadzenie Wspólników? Na podstawie jakich dokumentów podejmowana jest decyzja o udzieleniu absolutorium? Jak wygląda sprawdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego spółki? Kto się tym zajmuje w ramach pracy Urzędu? Czy członkowie rady nadzorczej i zarządu są oceniani i czy są określone kryteria tej oceny?

 

Powyższe pytania  stanowiły część wniosku  o udzielenie informacji publicznej z 2 października 2015 roku kierowanego do Urzędu Miasta w Mikołowie. 19 października 2015 roku Urząd przesłał odpowiedź o treści: " W odpowiedzi na wniosek informujemy, iż nie posiadamy takich informacji."

Z odpowiedzi uzyskanej w dniu 20 października 2015 roku od Burmistrza Mikołowa:

"Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium na podstawie złożonego sprawozdania finansowego spółki i osiągniętych przez nią wyników. Decydującym dokumentem w tym aspekcie jest raport i opinia biegłego, który po przeprowadzonym badaniu wydaje ocenę działalności spółki i rekomendacje na kolejne lata jej działalności. Na podstawie wyników przeprowadzonych w spółce kontroli przez organy zewnętrzne. Na podstawie własnej oceny w ramach bieżącej współpracy z członkami zarządu oraz członkami rady nadzorczej. Poprzez wyznaczenie na członków rady nadzorczej – pracowników UM."

W spółce prowadzona jest Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników ZIM Sp. z o.o. zawierająca m.in. informacje o podjętych uchwałach. Zgodnie z art. 231 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być m.in.  udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  Tymczasem Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników ZIM Sp. z o.o. zawiera informacje o udzieleniu absolutorium organom Spółki, a nie członkom organów jak stanowi Ustawa. Przykładowo: Uchwały nr 6a, 6b, 6c, 6d podjęte na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w dniu 13 maja 2015 roku mają ten sam tytuł \"Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej w wykonania obowiązków w 2014 roku\" i nie pozwalają na identyfikację, którego członka organu uchwała ta dotyczy. Imię i nazwisko członka rady nadzorczej znajduje się dopiero w treści uchwały. Sytuacja ta prowadzi również do rozbieżności pomiędzy tytułami uchwał w Protokole z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZIM Sp. z o.o. z 13 maja 2015 roku, a tytułami uchwał w druku samej uchwały.  Ta, błędna w mojej ocenie praktyka, jest stosowana od lat.

 

 1. Czy uchwały o udzieleniu absolutorium posiadają pisemne uzasadnienia?

 

Nie. Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. za rok 2014 nie są pisemnie uzasadnione. Z treści uchwały nie wynika czym kierował się organ udzielający absolutorium przy podejmowaniu uchwał.

 

 1. Czy wniosek rady nadzorczej o przyznanie  absolutorium zarządowi posiada pisemne uzasadnienie?

Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2014 jest częścią dokumentu "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp z o.o. w Mikołowie z działalności w 2014 roku oraz badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok". W treści dwustronnicowego Sprawozdania można znaleźć następujące informacje: "W trakcie całego roku współpraca z Zarządem Spółki układała się pozytywnie. Rada otrzymywała wszystkie informacje, wyjaśnienia, materiały niezbędne do podejmowania uchwał i wniosków". Ponadto Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu wyniki spółki uznaje za "zadowalające".

Rada Nadzorcza ZIM Sp. z o.o. wyjaśniła (informacja przekazana za pośrednictwem Zarządu ZIM Sp. z o.o.), iż kryteria oceny Zarządu określa kodeks spółek handlowych, umowa spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Absolutorium członkom zarządu udziela Zgromadzenie Wspólników. Podstawą oceny jest realizacja planu finansowo-rzeczowego, ocena sprawozdania finansowego oraz ocena sprawozdania z działalności zarządu jako organu spółki.

 

 1. Czy od powstania ZIM Sp. z o.o. zdarzył się przypadek nieudzielenia absolutorium?

 

Nie. Od czasu utworzenia spółki nie było przypadku, aby członkowi zarządu spółki  nie udzielono absolutorium.

 

 1. Czy ZIM Sp. z o.o. była kontrolowana przez Zgromadzenie Wspólników?

 

Odpowiedź Urzędu Miasta Mikołów:

Zgromadzenie Wspólników prowadzi na bieżąco kontrolę nad działalnością spółki. “Zgromadzenie kontroluje spółkę poprzez:

 • coroczną weryfikację: sprawozdania finansowego spółki - bilansu i rachunku zysków i strat, sprawozdania zarządu, sprawozdania z działalności rady nadzorczej, badania spółki przez biegłego rewidenta na podstawie sporządzonego raportu i opinii biegłego z przeprowadzonego badania,
 • coroczną weryfikację „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, który spółka składa do urzędu, gdzie odpowiednia komórka merytoryczna go weryfikuje, następnie kieruje na posiedzenie kolegium, gdzie po uzyskaniu pozytywnej oceny dokument w kolejnym kroku jest kierowany do biura rady miejskiej,
 • coroczną weryfikację wniosku taryfowego na dostawę wody i odbiór ścieków, który spółka składa do urzędu, gdzie odpowiednia komórka merytoryczna go weryfikuje, następnie kieruje na posiedzenie kolegium, gdzie po uzyskaniu pozytywnej oceny dokument w kolejnym kroku jest kierowany do biura rady miejskiej,
 • bieżącą realizację skarg i zażaleń, które wpływają do UM na działalność spółki,
 • spotkania z członkami rady nadzorczej,
 • spotkania z członkami zarządu,
 • uczestnictwo w posiedzeniach rady nadzorczej,
 • wydawania zgody poprzez uchwały Zgromadzenia Wspólników,
 • co roku na sesji RM spółka składała sprawozdanie z realizacji inwestycji, które wcześniej składane jest do Burmistrza celem weryfikacji,
 • w 07.052012 r. z ramienia Burmistrza Miasta w spółce miała miejsce dodatkowo kontrola z zakresu prowadzenia w jednostce spraw związanych z ochroną danych osobowych.\"

 

W celu weryfikacji powyższego oświadczenia skierowałem do ZIM Sp. z o.o. pytanie o udzielenie informacji w sprawie uczestnictwa burmistrza Mikołowa w posiedzeniach rady nadzorczej w latach 2013-2014. W odpowiedzi spółka poinformowała, że w tym okresie burmistrz Mikołowa dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniach rady nadzorczej.

10 listopada 2015 roku do Urzędu Miasta w Mikołowie został skierowany wniosek o udostępnienie protokołu z kontroli w ZIM Sp. z o.o. przeprowadzonej w dniu 7 maja 2012 roku. W odpowiedzi na wniosek Urząd Miasta udzielił informacji, iż "Nie została przeprowadzona kontrola przez Zgromadzenie Wspólników". Odpowiedź ta jest niezgodna ze stanem faktycznym. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymałem od ZIM Sp. z o.o. w dniu 14 stycznia 2016 roku. Kontrola przeprowadzona w ZIM Sp. z o.o. w dniu 7 maja 2012 roku dotyczyła "prowadzenia w jednostce spraw związanych z ochroną danych osobowych (..)". Zgodnie z pkt. 3.13 Protokołu z kontroli w monitorowanej spółce trwały prace związane z wzmocnieniem zabezpieczeń technicznych zapewniających ochronę danych osobowych. Urząd nie podjął po zakończeniu kontroli żadnych działań w celu weryfikacji, czy prace te zostały zakończone, nie sformułowano również żadnych zaleceń pokontrolnych.

Znamienne w sprawie jest również to, że osoba która w imieniu Burmistrza Miasta Mikołów udzielała odpowiedzi na wniosek z 2 października 2015 roku (nr MSK/UM/02/2015, pyt. nr 3: "Czy ZIM Sp. z o.o. była kontrolowana przez Zgromadzenie Wspólników? Jeśli tak, wnoszę o przesłanie skanów dokumentów zawierających informacje dotyczące kontroli") i oświadczyła, że Burmistrz nie posiada wiedzy w sprawie kontroli, wchodziła jednocześnie w skład zespołu kontrolującego ZIM Sp. z o.o. w dniu 7 maja 2012 roku.

Bez znaczenia jest w tej sprawie stanowisko Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 16 lutego 2016 roku, jakoby w/w kontrola dotyczyła wyłącznie zabezpieczenia danych osobowych. We wniosku pytałem o kontrole, bez wskazywania czego dotyczyły.

 

Zapytałem również urząd (10 listopada 2015 roku) o skargi i zażalenia na ZIM Sp. o.o., które wpłynęły do UM po 1 stycznia 2014 roku. W dniu 28 grudnia 2015 roku otrzymałem z Urzędu odpowiedź o treści: “W rejestrze skarg nie widnieją żadne skargi na ZIM”. Pytanie o skargi zadałem również Spółce, która w dniu 14 stycznia udostępniła treść 1 skargi, przecząc jednocześnie informacji przekazanej wcześniej przez Urząd Miasta.

W udostępnionym w dniu 23 lutego 2016 roku przez Urząd Miasta skanie “Rejestru Skarg 2015/2016 rok” pod pozycją nr 2 jest wpisana skarga na Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.  o.o., a to z kolei oznacza, że pracownik udzielający w mieniu Burmistrza Mikołowa w dniu 28 grudnia 2015 roku odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skłamał. Sprawę tę próbowałem wyjaśnić kierując zapytania do Urzędu Miasta, jednak pytania pozostały bez odpowiedzi.

 

 1. Czy rada gminy prowadzi kontrolę działalności spółek komunalnych? Czy radni kierowali do wójta interpelacje dotyczące działalności spółek?

 

W kadencji 2010-2014 radni skierowali do burmistrza Mikołowa 127 interpelacji. Wśród nich jest kilka, które świadczą o zainteresowaniu działalnością ZIM Sp. z o.o. Radni interpelowali w sprawie nadzoru nad firmami niedbale wykonującymi prace kanalizacyjne (duży projekt na znacznym obszarze miasta) i związanym z tym brakiem utwardzenia dróg. Urząd Miasta pełnił rolę pośrednika przekazującego "zażalenia" do ZIM Sp. z o.o. i zwrotnie odpowiedź radnym.  Kolejny radny pytał o rekompensaty w zasiewach za zniszczenia w czasie budowy kanalizacji oraz na czyj koszt będą wykonywane przyłącza. Brak jest interpelacji w sprawach innych niż dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej przez monitorowaną spółkę.

Rada Gminy Mikołów nie prowadziła w kadencji 2010-2014 kontroli działalności Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

 

 1. Czy komisja rewizyjna rady gminy prowadziła kontrole dotyczące działalności spółek komunalnych?

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa w kadencji 2010-2014 wskazuje, iż Komisja Rewizyjna nie prowadziła w tym okresie kontroli dotyczących Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Plany pracy Komisji Rewizyjnej na lata 2013, 2014 oraz 2015 nie uwzględniały kontroli ZIM Sp. z o.o.

 

 1. Czy rada gminy ma wpływ na wnoszenie, zbywanie lub cofanie udziałów w spółkach komunalnych?

 

Rada Gminy Mikołów nie określiła zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów w spółkach komunalnych przez burmistrza. Do czynności tych każdorazowo podejmowana była odrębna uchwała.

 

Rekomendacje:

 1. Jest mało prawdopodobne, aby burmistrz 40-to tysięcznego miasta mógł samodzielnie i osobiście sprawować bieżącą kontrolę nad działalnością spółki komunalnej. Burmistrz wskazywał w odpowiedzi na wniosek wiele czynności, które mają składać się na bieżącą kontrolę spółki,  jednak trzeba zwrócić uwagę, że czynności te wykonywane są raz w roku lub nawet rzadziej (jak kontrole w spółce czy rozpatrywanie skarg i wniosków)  Należy rozważyć powierzenie tych czynności odpowiedniej komórce w Urzędzie Miasta. Alternatywnie - można by wyznaczyć w Urzędzie osobę, która wspierałaby Burmistrza w realizacji czynności związanych z nadzorem właścicielskim. Spotkania burmistrza z członkami zarządu i rady nadzorczej powinny być protokołowane.
 2. Wskazane jest wprowadzenie zasady uzasadniania uchwał w sprawie udzielania (lub nie) absolutorium członkom zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma żadnych dokumentów w sposób rozszerzony oceniających pracę organów. Zewnętrzny obserwator nie może zatem stwierdzić, na jakiej podstawie została podjęta decyzja o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium.
 3. Wskazane jest zainteresowanie się radnych sposobem wykonywania przez Burmistrza (jako Zgromadzenia Wspólników ZIM Sp. z o.o. ) obowiązków nadzorczych wobec ZIM Sp. z o.o. Proponuję umieszczenie w planie działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w tym zakresie i ich regularne wykonywanie.
Powrót do strony z ankietami