Aktualności

Gmina odpowiada za długi spółki

Rzeczpospolita publikuje informację o odpowiedzialności gminy za długi spółki komunalnej w artykule dostępnym TUTAJ.

„Jeżeli spółka komunalna przynosi straty i nie jest w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań, to do ich pokrycia zobowiązane są lokalne władze. […] Utworzenie przez gminę spółki komunalnej niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim powołanie takiej spółki pozwala gminie na oddzielenie pewnych zadań użyteczności publicznej od lokalnego budżetu. Podmiot taki wyłączony jest z sektora finansów publicznych i w związku z tym zadłużenie spółek komunalnych nie podlega ograniczeniom stosowanym wobec samorządów. Ponadto gmina może realizować część swoich zadań z pominięciem rygorów wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych. Co ważne, spółki komunalne są podmiotami rynkowymi i w związku z tym ich pracownicy nie są pracownikami samorządowymi, co pozwala na bardziej elastyczny sposób zawierania i rozwiązywania umów. […]

Co jest powodem do nagradzania?

„Express Bydgoski” w październiku 2015 r. informuje o nagrodach dla pracowników spółek komunalnych, podnosząc kwestię powodów przyznawania wysokich nagród. Z tekstem można zapoznać się TUTAJ.

Portal samorządowy we wrześniu 2015 r. opublikował kolejny ranking zadłużenia gmin. „2014 rok był pierwszym, w którym obowiązywały indywidualne limity zadłużenia, przyjęte kilka lat wcześniej w ustawie o finansach publicznych. Samorządy, by inwestować, muszą wykazać się obecnie nadwyżką operacyjną. Okazuje się, że liczba samorządów, którym nowe regulacje zwiększają zdolność kredytową, jest minimalna. Rośnie za to dług samorządów, a do długu tego tego sporo dokładają samorządowe spółki.” Cały tekst znajduje się TUTAJ.

Elbląska Gazeta Internetowa PortEL.pl publikuje informacje znajdujące się w sprawozdaniach składanych przez spółki.

Wprost publikuje felieton dotyczący cen usług świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwo. Czy utwardzenie placu może kosztować kilka razy więcej niż wycena rynkowa?

 

Uprawnienia kontrolne radnych w stosunku do spółek komunalnych

Art. 18a. 1. ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Jest to ważne uprawnienie również z punktu widzenia kontroli spółek komunalnych. Radni, a w szczególności komisja rewizyjna, mają nie tylko prawo ale wręcz obowiązek kontroli działalności spółek, lecz o stosowne informacje i dokumenty zwracają się za pośrednictwem organu wykonawczego gminy. To od wójta radni mają obowiązek domagania się stosownych wyjaśnień. Radni nie mają prawa do bezpośredniego przeprowadzania kontroli w siedzibie spółki i żądania okazania określonych dokumentów przez zarząd spółki, natomiast do ich obowiązków należy interesowanie się działalnością poszczególnych spółek (wynikami ekonomicznymi, realizowanymi projektami, efektami działań, świadczonymi usługami, ich poziomem, konkurencyjnością i ceną itp.).

Zupełnie inaczej powyższy przepis interpretują władze Kielc. Przypomnijmy, że kontrolę wydatków w Koronie chciała przeprowadzić Komisja Rewizyjna Rady Miasta, ale prezydent Kielc Wojciech Lubawski stwierdził, że przepisy nie nadają jej takich uprawnień. Rada Nadzorcza może pokazać dokumenty zespołowi kontrolnemu składającemu się z radnych, ale nie może on być firmowany przez Komisję Rewizyjną. Kontrolę przeprowadziło więc dwóch radnych.

Radni w wyniku kontroli stwierdzili, że doszło do nieliczenia się z wydawaniem publicznych pieniędzy. Niestety ze szczegółami nie możemy się zapoznać – radni pozostawili przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki decyzję, czy protokół z kontroli zostanie upubliczniony.

O kontroli dowiedzieliśmy się z portalu: www.echodnia.eu

Z kolei w Olsztynie radna miasta wystosowała pismo do prezydenta o umożliwienie jej uczestnictwa w Zgromadzeniem Wspólników Spółki ZGOK. Właściciel ZGOK, czyli prezydent Olsztyna, ma wyrazić zgodę na współpracę spółki z olsztyńskim MPEC-em przy budowie spalarni śmieci, a więc sprawy bardzo ważnej dla mieszkańców miasta. Prezes spółki odmówił jednak radnej wstępu na Zgromadzenie. Czym się kierował, podejmując taką decyzję, można przeczytać na: www.debata.olsztyn.pl

Ograniczenia w zadłużaniu spółek komunalnych

Coraz więcej inwestycji w samorządach realizowanych jest przez spółki komunalne. Wynika to między innymi z nałożenia ograniczeń na samorządy w zakresie możliwości zadłużania się. W skład długu gminy nie są jednak wliczane zobowiązania spółek komunalnych. Spółki nie mogą jednak zaciągać długów bez ograniczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią prawną w ww. sprawie dostępną TUTAJ.

Jak założyć spółkę komunalną?

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego podstawowe informacje dotyczące spółek komunalnych, opublikowanego w maju 2015 r. w dzienniku Rzeczpospolita.

Tekst Jak założyć spółkę komunalną dostępny jest w całości TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące wątków zawartych w powyższym artykule publikowane są na specjalistycznych portalach np. ekspertbeck TUTAJ.

1 2 3 4